top of page

OM OSS

Vi är en ideell förening som vill bidra till att utrota fattigdomen runt om i världen. Orsakerna till fattigdom är komplexa och det finns ingen enkel sanning/konsensus om hur man ska utrota fattigdom. Vägarna framåt är många då det finns en mängd geografiska, politiska och sociala faktorer som spelar in. Vi tror dock att oberoende av kontext är det viktigt att fattiga och utsatta grupper själva får chansen att driva sina egna biståndsprojekt framåt. Genom att stötta lokala gräsrotsorganisationer bestående av de fattiga själva vill vi öka människors egenmakt, dvs. möjlighet att hjälpa sig själva. Fattigdomsbekämpning är fokus för vår verksamhet, men det är viktigt för oss att alla våra projekt verkar för en planet som mår bra även från ett miljöperspektiv. Välmående ekosystem är en förutsättning för allt liv. Fattiga drabbas dessutom ofta hårdast av skadade ekosystem och miljökatastrofer.  

Framförallt samarbetar vi med gräsrotsorganisationer i Latinamerika. Vi är ett mellanled för finansiering eftersom lokala organisationer utanför Sverige i nuläget inte kan ansöka om finansiellt stöd från Sveriges biståndsmyndighet (SIDA) eller svenskregistrerade stiftelser. På sikt vill vi dock hjälpa våra lokala samarbetspartners att själva ansöka om finansiering från svenska och andra finansiärer. Färre mellanhänder skulle bidra till ökad egenmakt för de fattiga och göra administration billigare. Väletablerade biståndsorganisationer tar ofta ut en relativt hög procentsats för administration. De och andra sakkunniga har en viktig stödfunktion när t.ex. expertkunskap behövs, men vi tror inte att de bör vara mellanled för finansiering, inte heller drivande. 

Vi samarbetar med gräsrotsorganisationer som består av de fattiga själva.

Junta vecinal.jpg

Ett byalagsmöte i Cochabamba, Bolivia. 

Förutom att stötta enskilda biståndsprojekt, genomför vi forskning som ämnar att förstå hur man bedriver hållbart bistånd. Främst genomför vi aktionsforskning, dvs. forskar samtidigt som vi arbetar praktiskt. Detta innebär formell dokumentation av allt vi gör (loggbok praktiseras, observationer skrivs ner, anteckningar tas vid både intervjuer och informella konversationer etc.). Det vi dokumenterar analyseras sedan kvalitativt med olika forskningsfrågor i åtanke. Förutom aktionsforskning genomför vi också andra mindre kvalitativa studier när vi behöver förstå ett visst fenomen/företeelse vi stött på. Utöver vetenskapliga publikationer har vi också påbörjat kommunikations- och informationssatsningar som ämnar att öka kunskapen kring hållbarhetsfrågor, inklusive internationellt bistånd bland allmänheten i Sverige och våra mottagarländer.

ETISKA STÄLLNINGSTAGANDEN

Vi är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation som verkar för alla människors lika värde. Val av målgrupp är oberoende av t.ex. ålder, kön, etnicitet, religion, politisk tillhörighet och funktionsvariation. Behov, ärlighet och vilja att förändra styr istället valet av samarbetspartners som är väl insatta i våra uppsatta riktlinjer och hur vi arbetar. Berörda parter ger regelbunden feedback till oss för att förbättra/utveckla vårt tillvägagångssätt. Detta är speciellt viktigt då målet med vår förening är att förverkliga de fattigas egna idéer och visioner.  Alla slutmottagare har naturligtvis gett oss tillstånd att publicera de inlägg som innehåller bilder och information om dem. Om de tar tillbaka sitt medgivande, tar vi genast bort namn och bilder.

bottom of page