top of page

VAD VI GÖR

Vi vill bidra till minskad fattigdom. Orsakerna till fattigdom är komplexa och varierar beroende på den geografiska, politiska och sociala kontexten i olika regioner och länder. Det finns ingen enkel sanning/konsensus om hur man ska utrota fattigdom, vägarna framåt är många och beror på kontexten. Vi tror dock att oberoende av kontext är det viktigt att fattiga och utsatta grupper själva få hitta vägen ut ur den fattigdom som de lever i. I de projekt som vi stöttar är därför de fattiga själva drivande. Alla projekt är kopplade till ett eller flera av följande fokusområden:
 

  • Katastrofarbete

  • Trygga hem

  • Stöd till utsatta barn och ungdomar 

  • Produktiva arbetsmöjligheter (kooperativt entreprenörsskap)

  • Jämställdhet

  • Miljövård
     

Vårt och våra partnerorganisationers tillvägagångssätt vill hålla nere kostnaderna, bidra till långsiktigt goda effekter och verksamhet/aktiviteter som över tid kan stå på egna ben och fungera utan extern finansiering (dvs hållbart bistånd). 

Vår vision är att öka de fattigas egenmakt och självbestämmande. 

Agustina.jpg

Doña Agustina vattnar sin köksträdgård. 

Vi stöttar både krishjälpsinitiativ och långsiktiga utvecklingsprojekt som förbättrar levnadsvillkoren för fattiga och utsatta grupper i Latinamerika. Slutmottagarna bestämmer själva riktning på de projekt som de driver och pengarna betalas ut stegvis till slutmottagarna. Detta för att vi ska ha möjlighet att stoppa kommande utbetalningar om man inte följer reglerna, dvs inte använder pengarna så som var bestämt. Både den centrala administrationen i vår ideella förening och oberoende lokalt anställda konsulter på plats har kontinuerlig kontakt med slutmottagarna när de driver sina respektive projekt. Vi följer också upp och utvärderar projekt som har avslutats. 

Man kan lätt följa användandet av insamlade medel på vår hemsida under projektfliken. Vi har ett transparent finansieringsupplägg där man kan se hur pengarna har använts. Tjugo procent av alla gåvomedel går till administration (inklusive projektrelaterade kostnader), vilket inkluderar bokföring- och redovisningskostnader samt omkostnader för stöd till och kontroll av våra lokala partnerorganisationer. Om du vill ha mer information, hör av dig. Vi berättar gärna mer om hur vi arbetar. Vårt mål är att vara transparenta fullt ut!

HÄR FINNS VI 

Vi samarbetar just nu med lokala organisationer i Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, men över tid kommer antalet samarbetsländer att utökas. Vi initierade samarbete med Bolivia, då detta är ett av de fattigaste länderna i Sydamerika. År 2018 levde knappt 35 procent av Bolivias befolkning i fattigdom, enligt Världsbankens senaste referat (brief). Antalet familjer som lever i fattigdom har dock ökat markant nu under coronakrisen på grund av dess negativa följder på ekonomin. Dessutom stängde man ned stora delar av samhället på grund av politiska oroligheter redan innan coronapandemin slog till. Sammantaget har detta lett till att det i dagsläget finns en stor ekonomisk och social utsatthet i Bolivia.
 

Skillnaderna i inkomst skiljer sig mycket mellan olika hushåll och sociala grupper i Bolivia. Den stora ekonomiska ojämlikheten är väldigt tydlig i de flesta städer (kontrasterna är stora). Vissa kvarter har västerländsk standard, medans andra lever utan rinnande vatten och andra allmännyttiga tjänster. Som i andra låg- och medelinkomstländer finns det också stora skillnader mellan stad- och landsbygd. De senaste decennierna har många människor flyttat till de större städerna i jakt på bättre levnadsstandard. Till följd av detta och befolkningstillväxt, växer Bolivias städer. 


Bolivia har stor biologisk mångfald med många olika klimatzoner, allt från Andernas karga bergslandskap till tropiska regnskogar i de lägre belägna regionerna. Det finns rik tillgång på mineraler. Gruvdrift är en stor inkomstkälla och Bolivias ekonomi påverkas mycket av råvarupriser. Det finns också många urfolksgrupper med olika språk och traditioner. Knappt hälften av Bolivias befolkning identifierar sig som urfolk och många urfolksspråk är tillsammans med spanska listade som Bolivias officiella språk.    

bottom of page